Blog thị trường

Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành phát triển

Cập nhật, 12:52, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

Ngày 13/10/1945, Bác Hồ viết bức thư gửi giới Công thương Việt Nam. Bức thư đã gửi gắm và kỳ vọng rất nhiều vào đội ngũ doanh nhân trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Thư có đoạn:“Giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”.

Những lời căn dặn của Người đến nay vẫn mang tính thời sự và ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân nước ta, đã trở thành một trong những sứ mệnh quan trọng của Chính phủ, đó là “kiến tạo”.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thực sự khẳng định vị thế, vai trò và động lực quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

Đến thời điểm này, đóng góp khoảng 45% vào GDP của cả nước; 31% tổng thu ngân sách và tạo ra 60% lực lượng lao động.

Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa còn tích cực tham gia vào các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa... thể hiện sâu sắc trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Điều đáng mừng là những đóng góp này đã được Đảng, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá một cách khách quan, bằng việc đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm cải thiện toàn diện môi trường kinh doanh, tạo niềm tin và quyết tâm trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Rõ nét nhất là từ Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị năm 2009 về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cũng đã có nghị quyết riêng về việc phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực của nền kinh tế...

Để phát huy hơn nữa, nhiều địa phương cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;

cam kết tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp trên nhiều cấp; công khai, minh bạch thông tin, cơ chế chính sách, tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát triển và thịnh vượng.

HOÀNG MINH