Tập huấn các văn bản pháp luật mới

Cập nhật, 15:29, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)

Sáng 17/5/2018, tại Sở Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn văn bản pháp luật mới cho các cán bộ phụ trách công tác pháp chế.

Các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 gồm: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản (sửa đổi);

Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Trong đó, tập trung vào một số luật trọng tâm như: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)- quy định về quản lý nợ công, bao gồm các hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công; Luật Thủy sản (sửa đổi)- quy định về hoạt động thủy sản;

quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản;

Luật Quy hoạch- quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ ngành hữu quan cập nhật kịp thời những nội dung mới của các văn bản pháp luật, để triển khai có hiệu quả theo tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: PHẠM PHONG