Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Cập nhật, 05:31, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

Thông tư 09 do Bộ LĐ- TB và XH ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018, hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thực hiện theo các bước sau: tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin; xác định nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

lập kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Ngoài ra, khi trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cần tuân thủ các nguyên tắc: bảo đảm sự tham gia của trẻ em; bảo đảm không kỳ thị, không phân biệt đối xử;

bảo đảm bảo mật thông tin, việc tiết lộ thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em phải tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

HP (nguồn PLO)