Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII)

Cập nhật, 07:33, Thứ Ba, 12/11/2019 (GMT+7)

Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 (BCH Trung ương Đảng khóa XII) cho cấp ủy, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Theo đó, từ 7- 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, BCH Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 11 đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011);

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021- 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021- 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Hội nghị cũng đã báo cáo về tình hình KT-XH năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách năm 2020- 2022; về kết quả bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Qua hội nghị, Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

TRƯỜNG CHINH