Quốc hội

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020

Cập nhật, 07:34, Thứ Ba, 12/11/2019 (GMT+7)

+ Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Ngày 11/11/2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.

Theo nghị quyết này, Quốc hội xác định mục tiêu tổng quát cho năm 2020 là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào ứng dụng khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phát triển thương mại cần hạn chế sự phụ thuộc vào một vài thị trường; kiên quyết xử lý chuyển giá, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm (đường cao tốc Bắc- Nam, giải phóng mặt bằng cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền); phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Song song đó, tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu…

Trước đó, Quốc hội biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020, trong đó có một số chỉ tiêu đáng lưu ý: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%...

TÂM THI