MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục chủ động phối hợp cùng Quân đội xây dựng "thế trận lòng dân"

Cập nhật, 06:12, Thứ Sáu, 13/10/2017 (GMT+7)

Theo TTXVN, ngày 12/10/2017, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá công tác phối hợp trong thời gian qua và thống nhất một số nội dung phối hợp trọng tâm trong thời gian tới.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động, qua đó góp phần xây dựng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Thời gian tới, sẽ thống nhất nội dung phối hợp với trọng tâm là tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động, tập hợp quần chúng, nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình dư luận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân;
tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức đúng đắn cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phối hợp triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Đảng, đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, vận động nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành về mọi mặt, là lực lượng vũ trang trọng yếu, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước.

Ông đề nghị, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân với dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội nhân dân Việt Nam cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn;

chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ kết quả buổi làm việc, Thượng tướng Lương Cường- Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam- khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động mà trọng tâm là phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.

PV