Có được cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng?

Cập nhật, 05:51, Thứ Ba, 05/06/2018 (GMT+7)

Trường hợp bản án của tòa án tuyên giao con cho người mẹ nuôi, nhưng gia đình nội không giao thì cơ quan thi hành án (THA) có cưỡng chế THA không?

Nguyễn Thanh Thủy (Tam Bình)

Trả lời: Điều 120 Luật THA dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định thì chấp hành viên ra quyết định buộc giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định.

Trước khi cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng, chấp hành viên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị- xã hội tại địa phương đó thuyết phục đương sự tự nguyện THA.

Trường hợp người phải THA hoặc người đang trông giữ người chưa thành niên không giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng thì chấp hành viên ra quyết định phạt tiền, ấn định thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người đó giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng.

Hết thời hạn đã ấn định mà người đó không thực hiện thì chấp hành viên tiến hành cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

PHÒNG BẠN ĐỌC